Územní plán

Územní plán je základní koncepce rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce. Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.
 

Pravidla pro výstavbu v obci - soubor pravidel pro zájemce o novou výstavbu na území obce Mokrá-Horákov.

 

Územní plán obce Mokrá-Horákov

Nabytí účinnosti: 25. září 2018
Schválen zastupitelstvem obce: 30. srpna 2018
Zhotovitel: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno

 

Možnosti nahlížení do územního plánu

  • Městský úřad Šlapanice, Odbor výstavby, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
  • Obecní úřad Mokrá-Horákov, Mokrá č. 207, 664 04 Mokrá-Horákov

 

Územní plán - textová část

I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚP Mokrá - HorákovPDF | 813,02 KB
II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP Mokrá - HorákovPDF | 5,33 MB 
III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA URÚPDF | 2,8 MB 
IV. SEA - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí PDF | 4,95 MB
V. NATURA - Posouzení vlivu koncepce na EVL a POPDF | 4,51 MB 
 

Územní plán - grafická část

I.01 Výkres základního členění územíPDF | 529,69 KB 
I.02 Hlavní výkresPDF | 1,06 MB 
I.03 Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářstvíPDF | 716,82 KB 
I.04 Výkres technické infrastruktury - energetika a spojePDF | 563,4 KB 
I.05 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacíPDF | 565,91 KB
II.01 Koordinační výkresPDF | 1,74 MB 
II.02 Výkres širších vztahůJPG | 4,46 MB 
II.03 Výkres předpokládaných záborů půdního fonduPDF | 870,91 KB 
 

Územní plán - komplet ke staženíZIP | 27,6 MB

 

Vyhláška

Veřejná vyhláška - Územní plán obce Mokrá HorákovPDF | 770,85 KB

 

Fotogalerie