Program rozvoje obce

Program rozvoje obce je strategický plán, který definuje dlouhodobé cíle, priority a opatření zaměřené na zlepšení kvality života a rozvoj obce. Tento program slouží jako nástroj pro efektivní řízení a koordinaci různých oblastí a aktivit ve prospěch obce a jejích obyvatel. 

Ke stažení


Vývoj Programu rozvoje obce v čase

  • 29. března 2023: Zastupitelstvo obce Mokrá-Horákov na 5. zasedání dne 29.3.2023 schválilo, pod bodem programu č. 2 přijetím usnesení č. 69/5/ZO/2023, aktualizaci č. 1 strategického dokumentu „Program rozvoje obce Mokrá-Horákov na období let 2020 - 2025".
  • 12. března 2020: Zastupitelstvo obce Mokrá-Horákov na 9. zasedání dne 12.3.2020 schválilo, pod bodem programu č. 7 přijetím usnesení č. 1.16, strategický dokument „Program rozvoje obce Mokrá-Horákov na období let 2020 - 2025". 

 

Program rozvoje sportu 2023–2028

Program rozvoje sportu v obci Mokrá-Horákov v období let 2023–2028 je základním koncepčním vodítkem pro plánování a rozhodování obce v období 2023-2028. Stanovuje priority i prostředky pro jejich naplnění. Vzhledem k vývoji potřeb občanů a také v závislosti na finančních možnostech obce může být program dodatečně upravován v návaznosti na již realizované sportovní projekty. 

Program rozvoje sportu schválilo zastupitelstvo obce Mokrá-Horákov na svém 8. zasedání dne 13. 9. 2023 usnesením č. 123/8/ZO/2023 a nahrazuje dokument „Strategická koncepce podpory a rozvoje sportu – obec Mokrá-Horákov“ schválený zastupitelstvem obce Mokrá-Horákov dne 19. 6. 2018.

Ke stažení

Fotogalerie