Samospráva

Zastupitelstvo obce | Výbory zastupitelstva | Rada obce | Komise rady obce 
Starosta obce | Místostarosta | Obecní úřad

 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Právní postavení a úkoly obcí upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Samosprávné postavení obcí, včetně jejich fungování, je založeno na osobním, územním a ekonomickém základu. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Organizační struktura

Základním orgánem je zastupitelstvo obce volené občany v přímých volbách a rozhodující ve věcech patřících do samostatné působnosti. Pravomoci zastupitelstva vyjmenovává zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů v hlavě IV, v díle 2 § 84 odst. 2 a v § 85. Tyto činnosti nemůže zastupitelstvo svěřit jinému orgánu obce. Dle § 84 odst. 4) si zastupitelstvo může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti, mimo pravomoci vyhrazené zastupitelstvem volené radě města podle § 102 odst. 2 zák. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Rada obce představuje výkonný orgán v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu města.

Starosta – zákon přiznává postavení orgánu města také starostovi, který je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu města, neboť právě zastupitelstvo starostu a místostarostu volí z řad svých členů. Starosta zastupuje obec navenek a stojí v čele obecního úřadu. 

Obecní úřad – ustanovení § 109 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanoví personální složení obecního úřadu, který je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci obce zařazenými do obecního úřadu. 

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, které se podílejí na výkonu samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu. Rozhodnutí jaké druhy výborů zastupitelstvo zřídí, ponechává zákon na jeho uvážení, povinně se však zřizují výbory finanční a kontrolní. Rada obce může stejným způsobem zřídit jako své orgány komise.


Působnost obce

Působností obce se rozumí právně vymezený okruh společenských vztahů, předmět, obsah a rozsah činností, v nichž obec realizuje svoji pravomoc. Působnost se dělí na dvě skupiny. Do samostatné (samosprávné) působnosti jsou zařazeny záležitosti, které se dotýkají v prvé řadě života obyvatel a jejichž význam tento rámec nepřesahuje. Možnost obce samostatně řešit tyto záležitosti je však třeba neustále poměřovat v kontextu s platnými zákony a ostatními právními předpisy. Působnost přenesená (delegovaná) představuje záležitosti veřejné správy, které náleží státu, ale které stát na obec přenesl. Jejich význam přesahuje rámec obce. Mezi přenesenou působnost patří např. výkon činnosti na úseku územního plánování a stavebního řádu, projednávání přestupků, zajišťování státní správy ochrany ovzduší, sociální zabezpečení atd.

 

Fotogalerie