Cestovní doklady

Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

Žádost lze podat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, např.:


Vydávání cestovních pasů

Doba platnosti cestovního pasu

Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.


Lhůty pro vydání cestovního pasu

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.

 

Kdo může podat žádost?

  • Občan starší 15 let.
  • Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
  • Za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.
  • Za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může o vydání cestovního pasu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno soudem.
     

Co k vyřízení potřebujete?

  • Občan starší 15 let předloží občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Jestliže nemá tyto doklady z důvodu ztráty nebo odcizení, předloží jiný průkaz totožnosti – např. řidičský průkaz nebo rodný list. Je-li občan zároveň mladší 18 let, musí zákonný zástupce podepsat souhlas s vydáním CP.
  • U občana do 15 let věku je nutné předložit platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas dítěte. Pokud dítě není držitelem platných osobních dokladů, je nutné předložit jeho rodný list. Současně zákonný zástupce předloží svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Přítomnost dítěte je nutná z důvodu pořízení fotografie a případně i otisků prstů.

 

Fotogalerie