Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515), která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106).

Název

Obec Mokrá-Horákov

Důvod a způsob založení

Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje  o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura

Orgány obce

  • Zastupitelstvo - 15 členů, kteří jsou voleni oprávněnými voliči tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva a jedná dle jednacího řádu. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Je základním, nejvyšším orgánem obce a rozhoduje v základních věcech samostatné působnosti obce 
  • Rada obce  - je výkonným orgánem obce v oblasti samostané působnosti. Volena zastupitelstvem. Má 5 členů. 
  • Starosta obce - stojí v čele obecního úřadu a je nadřízen všem zaměstnancům. Je volen zastupitelstvém obce z řad jeho členů. 
  • Obecní úřad

Orgány Zastupitelstva obce

Orgány Rady obce

Organizace zřízené obcí a navázané na její rozpočet

Organizační řád

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa: Obec Mokrá-Horákov, Mokrá 207, 664 04 Mokrá-Horákov
Adresa úřadovny: Obec Mokrá-Horákov, Mokrá 207, 664 04 Mokrá-Horákov
Adresa podatelny: Obec Mokrá-Horákov, Mokrá 207, 664 04 Mokrá-Horákov
Datová schránka: i3aa9be
Web: www.mokra-horakov.cz (oficiální stránky)
Telefonní číslo: 544 226 205 - sekretariát starosty, podatelna obecního úřadu
E-mail: obec [at] mokra-horakov [dot] cz
Další kontakty

Provozní doba úřadu
Pondělí:   8:00–12:00 | 13:00–17:00 (úřední den)
Úterý:      8:00–12:00 (podatelna)
Středa:    8:00–12:00 | 13:00–17:00 (úřední den)
Čtvrtek:   8:00–12:00 (podatelna)
Pátek:      8:00–12:00 (podatelna)

V době 12:00–13:00 čerpají zaměstnanci úřadu, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, 30 minut přestávku na jídlo.

Poukázání případných plateb

Číslo účtu:  1347336309, kód banky: 0800

IČO/DIČ

IČO: 00282111
DIČ:  CZ00282111 
Obec je plátcem DPH od 1. 2. 2010

Dokumenty

Žádosti o informace

Žádosti o informace podávejte osobně nebo poštou prostřednictvím podatelny Obecního úřadu Mokrá-Horákov. 
Můžete také využít e-mailovou adresu: obec [at] mokra-horakov [dot] cz.

Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob - příjem žádostí a dalších podání je možné na Obecním úřadě Mokrá-Horákov v úředních dnech a hodinách. Můžete také využít mailovou adresu: obec [at] mokra-horakov [dot] cz 

Formuláře

  • Formuláře pro řešení místních životních situací v Mokrá-Horákov obdržíte na podatelně Obecního úřadu Mokrá-Horákov.
  • Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy: http://portal.gov.cz

Předpisy

Úhrady za poskytování informací

Výroční zprávy a poskytnuté informace

 

Fotogalerie