Občanské průkazy

Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady. Žádost  lze podat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, např.:


Občanské průkazy

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Při vyřizování žádosti nevyplňujete předem žádný formulář, ten vyplní pracovník na přepážce a současně pořídí fotografii a otisky prstů.

O vydání občanského průkazu osobně žádá:

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • za občana staršího 18 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Standardně vydávaný občanský průkaz bude hotový do 30 dnů od podání žádosti. Další možností je vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin pracovního dne. V těchto případech se hradí správní poplatek. Občanský průkaz vydaný do 24 hodin lze převzít pouze v Praze na Ministerstvu vnitra.

Co je nutné doložit

 • Žádost o občanský průkaz pro dítě mladší 15 let věku: rodný list a OP zákonného zástupce.
 • Žádost o 1. občanský průkaz při dovršení 15 let věku: rodný list nebo platný cestovní pas.
 • Držitel občanského průkazu (konec platnosti): dosavadní občanský průkaz.
 • Při změně údajů zapsaných do OP: OP a doklady potvrzující tyto změny.
 • Z důvodu ztráty nebo odcizení OP: jiný průkaz totožnosti, např. platný cestovní pas, platný řidičský průkaz, rodný list.


Typy vydávaných občanských průkazů

 1. občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let,
   
 2. občanské průkazy bez strojově čitelných údajů: 
 • s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,
 • s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,
 • s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana pouze v případě, že občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva.

Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.


Občanský průkaz s čipem

Od 1. 7. 2018 jsou občanům ČR plošně vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem. Čip občanského průkazu umožňuje:

 • Identifikaci vůči online službám zejména veřejné správy 
  Držitel se může pomocí svého občanského průkazu a nainstalované podpůrné aplikace přihlašovat k online službám a portálům poskytovaných zejména veřejnou správou. Na základě úspěšného prokázání své totožnosti může občan bezpečně využívat služby, které daný úřad (potažmo subjekt) nabízí k vyřízení elektronickou cestou. Díky bezpečné a státem zaručené identifikaci se mohou provozovatelé zejména veřejných online služeb spolehnout na to, že jejich klient má u sebe svůj občanský průkaz a zná přístupové údaje k jeho funkcím. Jako výsledek identifikace obdrží provozovatel služby aktuální a platné údaje o totožnosti připojeného klienta.
 • Vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů 
  Držitel si do čipu může uložit kvalifikované certifikáty pro vytváření elektronických podpisů. Pomocí těchto certifikátů (a příslušných kryptografických klíčů) pak může držitel elektronicky podepisovat dokumenty, e-maily, smlouvy, apod. Kvalifikovaný elektronický podpis má podle platné legislativy stejnou právní relevanci jako podpis vlastnoruční.
 • Autentizaci pomocí certifikátu vůči informačním systémům 
  Držitel si do čipu může uložit autentizační certifikáty. Pomocí těchto certifikátů (a příslušných kryptografických klíčů) se pak může přihlašovat k informačním systémům. Autentizační certifikát musí být vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

Fotogalerie