Rozpočet a hospodaření obce

Rozpočet obce je finanční plán hospodaření v příslušném rozpočtovém roce, jímž se řídí financován obce. Jedná se o základní dokument finančního hospodaření, sestavuje se na jeden kalendářní rok. Obsahuje, jaké zdroje bude mít obec k dispozici a jak dalece může hospodárně a efektivně nakládat s majetkem obce.

 

Rozpočet obce Mokrá-Horákov

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet je transparentní, přehledná a srozumitelná forma prezentace ekonomických dat rozpočtu obce Mokrá-Horákov, která umožňuje sledovat hospodaření obce z různých úhlů pohledů. Jednoduchou rozklikávací formou zobrazuje stav a vývoj rozpočtu, stav čerpání výdajů a plnění příjmů. Ve standardní nabídce je připravena sada pohledů dle základního rozpočtového a organizačního členění rozpočtu. 

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

 

Schválený rozpočet obce


Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem, který slouží pro střednědobé finanční plánování hospodaření. Sestavuje se na období 2–5 let po schválení rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Zpracování střednědobého výhledu přináší zkvalitnění řízení hospodaření a odvrácení hrozby zadlužení obce.


Rozpočtová opatření

Obec hospodaří podle schváleného rozpočtu, ale může dojít ke změně podmínek a předpokladů pro hospodaření, které obec při sestavování rozpočtu nepředpokládala, a následným změnám rozpočtu. Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními dle  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

 

Závěrečný účet

Závěrečný účet obsahuje souhrnné údaje o ročním hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem, finanční operace včetně tvorby a použití fondů. 

 

Přijaté dotace

 

Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci 2024

 

Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci 2023

 

Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci 2022

 

Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci 2021

Fotogalerie